logo

ZPS - DSS Tulipán v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov poskytuje tieto služby:

 

v zariadení pre seniorov


a) poskytujeme

 

- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

- sociálne poradenstvo

- sociálnu rehabilitáciu

- ošetrovateľskú starostlivosť

- ubytovanie

- stravovanie

- upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva

- osobné vybavenie

 

b) utvárame

 

- podmienky na úschovu vecí

- podmienky na záujmovú činnosť

 

 

Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby

 

Poskytujeme v závistlosti od stanoveného stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby určeného v právoplatnom rozhodnutí a posudku o odkázanosti na sociálnu službu prijímateľa sociálnej služby

 

Sociálne poradenstvo - sociálne služby

 

Sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. Sociálne poradenstvo poskytuje prijímateľom sociálnych služieb umiestneným v zariadení a ich rodinným príslušníkom personál sociálneho úseku. Sociálny úsek pripravuje všetky podklady pre prijatie žiadateľa o poskytovanie sociálnych služieb v ZPS DSS, vedie osobnú agendu prijímateľov, pomáha pri písomnom styku s rôznymi inštitúciami ( s ÚPSVaR, so súdmi, Daňovými úradmi, so Sociálnou poisťovňou, Katastrálnym úradom, Slovenskou poštou a pod. ), uschováva cenné veci prijímateľov, sprostredkúva kontakty s rodinou, priateľmi, pomáha pri riešení nepriaznivých sociálnych udalostí, pripravuje a vykonáva záujmovú činnosť prijímateľov, pomáha pri adaptácii prijímateľa sociálnych služieb v ZPS DSS s cieľom zlepšenia kvality ich života. 

 

Sociálna rehabilitácia

 

Sociálna rehabilitácie je odborná činnosť, ktorou sa zameriavame na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti prijímateľa sociálnej služby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schpností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách.

Vykonávame nácvik používania pomôcky, nácvik prác v domácnosti, nácvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu, ako aj sociálnej komunikácie.

 

 

Opatrovateľská služba ( ošetrovateľská starostlivosť ):

 

V ZPS - DSS Tulipán sa zabezpečuje 24 hodinová starostlivosť pre všetkých prijímateľov sociálnych služieb (mobilných aj imobilných klientov). Opatrovateľské služby zabezpečujú: hlavná sestra, opatrovateľky, rehabilitačný pracovník, ktorí spĺňajú požadované kvalifikačné predpoklady na výkon tejto práce a vytvárajú profesionálny tím, ktorý prihliada individuálne potreby prijímateľov sociálnych služieb a zároveň spolupracuje s rôznymi inými lekármi a odborníkmi na profesionálnej úrovni. Opatrovateľská starostlivosť sa vykonáva najmä pomocou pri obslužných činnostiach ( obliekanie, podávanie stravy, podávanie liekov podľa pokynov ošetrujúceho lekára, hygienická starostlivosť a pod. ) pri udržiavaní čistoty v skriniach a stolíkoch, vykonávaním ošetrovateľských úkonov, zabezpečovaní zdravotných pomôcok a zdravotníckeho materiálu, doručovaním liekov a pri sprevádzaní prijímateľov zdravotníckych služieb na lekárske vyšetrenie. Po konzultácii s ošetrujúcim lekárom, ktorý poskytuje lekársku starostlivosť klientom ZPS DSS Tulipán, poskytujeme klientom rehabilitáciu vo vlastnej rehabilitačnej časti. V prípade potreby je lekár telefonicky prizvaný ku klientovi, pri akútnom nepriaznivom zdravotnom stave klienta je privolaná rýchla zdravotná pomoc. V celom priestore zariadenia je zákaz fajčenia. Fajčiť sa môže len na mieste tomu určenom.

 

Pracovná terapia

 

Pracovná terapia je odborná činnosť, ktorej cieľom je osvojenie, obnova a udržanie alebo rozvoj pracovných návykov a zručností, fyzických, mentálnych a pracovných schopností (skrášľovanie vonkajších a vnútorných priestorov zariadenia, jarné upratovanie, vysádzanie kvetinových záhonov, zhrabovanie pokosenej trávy, zametanie chodníkov a pod.) prijímateľov sociálnych služieb. 

 

Ubytovanie

 

Ubytovanie zabezpečujeme v jedno a dvojposteľových izbách so sociálnym zariadením a izbách bunkového typu. Izby majú štandardné vybavenie - lôžko, nočný stolík, skriňa, polička, stolička, kreslo, stôl a nádoba na odpoadky. Ku každému lôžku je k dispozícii nočná lampa, deka, plachta, vankúš a prikrývka s posteľnou bielizňou.

Budova zariadenia je poschodová. Izby mobilných klientov sa nachádzajú na poschodí.

Na poschodí sa taktiež nachádza jedáleň, logia a kuchynka. Jedáleň slúži aj ako spoločenská miestnosť s televízorom a data projektorom.

Na prízemí sa nachádzajú izby imobilných klientov, kuchyňa, rehabilitačná časť, viacúčelová miestnosť,  kaplnka, kancelária riaditeľa, sociálnych pracovníčok, hlavnej sestry, ekonómky a informátor.

Zariadenie má svoju vlastnú kotolňu a práčovňu.  

 

Stravovanie

 

ZPS DSS Tulipán zabezpečuje vlastnou stravovacou prevádzkou celodennú stravu vo vlastnej kuchyni. Strava sa poskytuje podľa jedálneho lístka, ktorý zostavuje stravovacia komisia. Členmi komisie sú aj zástupcovia prijímateľov sociálnych služieb. Pripravujeme stravu racionálnu, diabetickú, žlčníkovú a neslanú - podľa potreby prijímateľa sociálnej služby. Skladá sa z kombinácie piatich jedál - raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a diabetická strava má ešte druhú večeru.

 

Upratovanie, pranie

 

ZPS DSS Tulipán poskytuje prijímateľom sociálnych služieb v rámci obslužných činností upratovanie, ktoré sa riadi prevádzkovým poriadkom. Vo vlastnej práčovni perieme a žehlíme posteľnú bielizeň, ktorá sa vymieňa 1x za dva týždne (podľa potreby aj každý deň) a osobné šatstvo, ktoré sa aj udržuje a opravuje.

  

Ostatné služby:

 

Prepravná služba

 

Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná prijímateľom sociálnych služieb odkázaným na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu a obmedzenou schopnosťou orientácie.

 

Osobné vybavenie

 

Osobným vybavením prijímateľa sociálnej služby je šatstvo, obuv, hygienické potreby a iné osobné potreby. Ak si uvedené vybavenie v rozsahu potrebnom na zachovanie ľudskej dôstojnosti nemúže zabezpečiť prijímateľ sociálnej služby sám, zabezpečí mu osobné vybavenie ZPS - DSS Tulipán.

 

Úschova cenných vecí

 

Úschova cenných vecí sa riadi podľa vnútornej smernice zariadenia. Zariadenie poskytuje možnosť prijímateľom uschovať cenné veci, vrátane vkladných knižiek, cenných papierov, peňažných hotovostí.

 

Záujmová činnosť

 

Záujmovú činnosť pripravujú zamestnanci sociálneho a zdravotného úseku počas celého roka. Organizujú rúzne akcie spojené s vystúpením detí základnej alebo materskej školy, posedenia spojené s hudbou, spevom a tancom, jednodňové výlety (Rajecká Lesná, Trenčianske Teplice, ...), v lete posedenia spojené s opekaním špekačiek, varenie gulášu a iné aktivity. 

V zariadení je aj knižnica a prijímatelia majú možnosť čítať literatúru podľa svojho výberu. Na prízemí sa nachádza kaplnka.

 

Požičiavanie pomôcok

 

Prijímateľom sociálnych služieb odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu (čiastočne imobilným a imobilným) sú zapožičiavané pomôcky, ktoré im pomáhajú pri zlepšení kvality ich života - barly, chodítka, invalidné vozíky, jedálenské stolíky, antidekubitné pomôcky.