logo

Podmienky prijatia

 

Postup prijímania klientov do zariadenia sociálnych služieb určuje zákon NR SR č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikoní v znení neskorších predpisov. 

 

Poskytovanie starostlivosti v zariadení pre seniorov - ZPS 

 

V zariadení pre seniorov sa poskytuje starostlivosť občanovi, ktorému nemožno poskytovať inú sociálnu službu podľa zákona o sociálnych službách a ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, resp. poskytovanie sociálnej služby potrebuje z iných vážnych dôvodov.

 

  

Prijímanie do ZPS - DSS Tulipán

 

V prípade záujmu občana o poskytovanie sociálnej služby v našom zariadení sa občan obráti na vedúcu zariadenia alebo sociálnu pracovníčku a vyžiada si tlačivo ,,Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby". Vyplnenú žiadosť s právoplatným rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu odovzdá v našom zariadení.

 

Ak máme voľné miesto vyzveme žiadateľa k nástupu a v deň nástupu s ním uzatvoríme ,,Zmluvu o zabezpečení poskytovania sociálnej služby".

 

V prípade, že nemáme voľné miesto, môžeme žiadateľa na základe jeho prejaveného súhlasu zaradiť do ,,Poradovníka čakateľov"   

 

Pokiaľ žiadateľ nesúhlasí so zaradením do ,,Poradovníka čakateľov" obráti sa opäť na obec alebo TSK ( príslušný orgán, ktorý vydal ,,rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu"), ktorý mu zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u iného verejného alebo neverejného poskytovateľa sociálnej služby.

 

 

Prijatie do ZPS - DSS Tulipán

 

Občan si pri nástupe do zariadenia prinesie:

 

- právoplatné rozhodnutie o odkázanosti

- žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovanie sociálnej služby - vyplnenú

- občiansky preukaz - platný

- preukaz poistenca

- osobné doklady ( rodný list, sobášny list )

- preukaz ZŤP - ak je držiteľom

- potvrdenie o výplate dôchodkových dávok zo Sociálnej poisťovne - ústredie a.s. Bratislava (výška   starobného, vdovského, vdoveckého alebo invalidného dôchodku)

- overený odpis rozhodnutia súdu o zbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony, ak bolo vydané

- čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch

- zoznam osobných vecí a šatstva, vrátane cenín a vkladov, ktoré si občan prinesie so sebou do zariadenia

- potvrdenie o bezinfekčnosti občana a okolia, výsledky rontgenologického vyšetrenia a vyšetrenia krvi - nie staršie ako 3 dni

- pri inkontinencii platné doporučenie o predpísaní pomôcok pre intontinentných

- zdravotný záznam a lieky najmenej na 7 dní

- hygienické potreby ( šampón, sprchový gél, žinka, zubná kefka, zubná pasta, krém, toaletný papier, osuška, 2 x uterák, hrebeň alebo kefa na vlasy, holiace potreby, nožničky na nechty a pod. )

- po vzájomnej dohode si klient môže do zariadenia priniesť drobné predmety z domáceho prostredia

- hotovosť pre zaplatenie prvej úhrady za sociálnu službu ( od nástupu do zariadenia po termín poberania dôchodku )

- potvrdenie o zasielaní dôchodku na adresu ZPS - DSS Tulipán n.o.

- osobné veci ( ošatenie ) je nutné označiť nezmývateľným znakom ( napr. iniciálky mena alebo iný symbol )