logo
2 % z dane pre krajší život seniorov

 

ZPS - DSS Tulipán je nezisková organizácia, ktorá prevádzkuje sociálne zariadenia: ZARIADENIE PRE SENIOROV a DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB. Naším cieľom je poskytovať kvalitné služby klientom a ich blízkym na vysokej profesionálnej úrovni napĺňaním ich potrieb a očakávaní. Ako nezisková organizácia sa nezaobídeme bez pomoci darcov, priateľov a partnerov nášho zariadenia. Ponúkame Vám možnosť podporiť naše zariadenie aj takouto formou.

 

Darujte nám 2 percentá z Vašej už zaplatenej dane a prispejte ku skvalitneniu života našich klientov.


Poukázané finančné prostriedky použijeme efektívne a transparentne, budú použité výlučne na rozvoj a skvalitnenie služieb ZPS - DSS Tulipán.

 

V záujme pomoci pre našu neziskovú organizáciu poprosíme do príslušných koloniek priznania napísať: Zariadenie pre seniorov – Domov sociálnych služieb Tulipán, n.o.


Vopred Vám veľmi pekne ďakujeme!  

 

Dokumenty na stiahnutie - rok 2022:

 

a) Zamestnanec:

 

- Potvrdenie o zaplatení dane pre zamestnancov  - stiahnuť .pdf

- Vyhlásenie o zaplatení dane pre zamestnancov  - stiahnuť .pdf

- Poučenie na vyplnenie vyhlásenia  - stiahnuť .pdf

- Ročné zúčtovanie preddavkov na daň - stiahnuť .pdf


b) Právnická osoba:

 

- Daňové priznanie pre právnické osoby - stiahnuť .pdf

- Potvrdenie o podaní daňového priznania pre PO - stiahnuť .pdf 

 

c) Fyzická osoba:

 

- Daňové priznanie pre fyzické osoby - typ A - stiahnuť .pdf 

- Potvrdenie o podaní daňového priznania pre FO - typ A - stiahnuť .pdf 

 

- Daňové priznanie pre fyzické osoby - typ B - stiahnuť .pdf

- Potvrdenie o podaní daňového priznania pre FO - typ B - stiahnuť .pdf

 

d) POTVRDENIE na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít – vzor (prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb):

 

- potvrdenie od vysielajúcej organizácie - stiahnuť .doc

- potvrdenie od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti - stiahnuť .doc

 

POSTUP KROKOV pre venovanie 2 % z dane:

a) Postup krokov na poukázanie 2 % (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov. 
 
1. Do 15. februára 2022 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania
    preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
3. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
 
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa 
      poukázať, ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej 
      ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 
      hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie /organizácií, pre ktoré ste v roku 2021
      dobrovoľnícky pracovali.

4. Prečítajte si Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia.
5. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete
    poukázať.
6. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas       so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!
7. Obe tieto tlačivá, teda vyhlásenie spolu s potvrdením pošlite / doručte najneskôr do 30. apríla 2022 daňovému úradu v mieste Vášho bydliska.
8. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je
     aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
9. Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty
    prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
10. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%)
      v prospech Vami vybraného prijímateľa.
 

Poznámky:


- Fyzické osoby poukazujú v roku 2022 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane!

- Do kolónky ROK sa píše 2021
- Tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska
- IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava . Ak organizácia nemá SID, kolónky na SID
  nechajte prázdne.
 
b) Právnické osoby:

1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška
    v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.
2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma,
    ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa / prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako
    1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa.

POZOR:
a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31. 3. 2022) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.
b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie daňového a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31. 3. 2022) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)- VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.

Do príslušných kolóniek v IV. časti priznania uveďte:
 
Sumu 2% z vašej dane:
IČO:
Právna forma:
Názov:
Sídlo:
minimálne 8,00 EUR
45731594
Nezisková organizácia
Zariadenie pre seniorov – Domov sociálnych služieb Tulipán, n.o.
017 04 Považská Bystrica, Považské Podhradie 204
 
3. Vyplnené daňové priznanie za rok 2021 doručte Vášmu daňovému úradu a v stanovenej lehote
    uhraďte daň.
4. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. – NOVINKA od roku 2016! 
5. Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže
    ani samotné tlačivo “Vyhlásenie”.
6. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na
    to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.
 
Poznámky:

- Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty
  prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 
c) Fyzické osoby:
 
1.Vypočítajte si:

    a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa

        poukázať, ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej

        ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
    b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40

        hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie / organizácií, pre ktoré ste v roku 2021

        dobrovoľnícky pracovali.

2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane
    v prospech 1 prijímateľa.
 
Do príslušných kolóniek uveďte:

Sumu 2% z vašej dane:
IČO:
Právna forma:
Názov:
Sídlo:

minimálne 3,00 EUR
45731594
Nezisková organizácia
Zariadenie pre seniorov – Domov sociálnych služieb Tulipán, n.o.

017 04 Považská Bystrica, Považské Podhradie 204


3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania
   (zvyčajne do 31.3.2022) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj
   zaplaťte daň z príjmov. 
4. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas       so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!
5. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie
     o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
6. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na
    to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.
 

Poznámky:


- Fyzické osoby poukazujú v roku 2022 2% z dane, pričom dobrovoľníci však môžu poukázať až
  3% z dane!
- Okrem daňového priznania podávate spolu s daňovým priznaním na poukázanie 3% aj  
  Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti v roku 2021. Ak
  poukazujete iba 2% z dane, tak potom podávate iba samotné Daňové priznanie.
- IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava
- Ak organizácia nemá uvedené SID, tak kolónku na SID nechajte prázdnu
- Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty
  prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 

Dôležité termíny: 

 

15. 2. 2022 posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb
31. 3. 2022 posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby a fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie - v rámci daňového priznania sa poukazujú aj 2% z dane
30. 4. 2022 posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane

Zdroj: www.rozhodni.sk